کارگاه های آموزشی

ردیف

عنوان برنامه

دانشکده

زمان برگزاری

سایر اطلاعات

1

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS

علوم انسانی

آبان ماه 98

2

کارگاه آموزشی اصول مقاله‌نویسی

فنی و مهندسی

آبان ماه 98

3

مدرسه مطالعات بین رشته‌ای هنر

هنر و معماری

زمستان 99

http://live5991.usc.ac.ir/pb9mol6brza8/

4

مدرسه مطالعات بین رشته‌ای هنر

هنر و معماری

بهار 1400

http://live5.usc.ac.ir/pwttj90smtad/