وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات معاونت به شرح ذیل احصاء می­ گردد:

- اداره کلیه امور مربوط به پژوهشی در سطح دانشگاه

- تدوین، پیشنهاد، و نظارت بر حسن اجرای برنامه­ های پژوهشی.

- تدوین، پیشنهاد، و نظارت بر حسن اجرای آئین نامه­ های مختلف پژوهشی با مساعدت مسئولین ذیربط.

- نظارت بر پیشرفت امور تحقیقاتی در جهت ارتقای سطح علمی اعضای هیات علمی.

- نظارت مستقیم بر نحوۀ عملکرد فعالیتهای پژوهشی شعب دانشگاه.

- اداره کلیۀ کمیته­ها و شوراهایی که به موجب آئین نامه­ها و ضوابط، مسئولیت آن به معاون پژوهشی محول شده است.

- هماهنگی و همکاری با سایر معاونت های دانشگاه.

- هماهنگی و همکاری با معاونت پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی.

- ارائه پیشنهادات در نحوۀ اجرای برنامه­ های پژوهشی دانشگاه.

- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی شعب دانشگاه.

- برقراری تماس با موسسات داخلی و خارجی در ارتباط با امر پژوهش.

- انجام امور مربوط به بورس­های تحصیلی، و اعزام اعضاء هیات علمی به همایش های علمی و فرصت­های مطالعاتی.

- پیش بینی بودجۀ سالیانه معاونت و ارسال گزارش به رئیس دانشگاه.

- انجام کلیۀ امور مربوط به قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و طرف قرارداد.

- تشکیل همایش­ ها و نشست­ های علمی و دعوت از مقامات علمی (داخلی و خارجی با هماهنگی رئیس دانشگاه).

- ارتباط با صنعت و خدمات به منظورهماهنگی جهت کارآموزی و پیگیری امور مربوط به آن.

- جذب کمک­های مالی و تجهیزاتی صنایع و ارگان­های ذیربط در جهت بالابردن سطح علمی و تحقیقاتی در دانشگاه.

- نظارت بر نحوه کار کتابحانه شعب دانشگاه (مرکز و شهرستانها).

- نظارت کمی و کیفی بر فضاها و امکانات پژوهشی.

- نظارت بر جمع آوری، حفظ و نگهداری، و اجرای صحیح و بموقع آئین نامه ­ها و مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و سایر مراجع ذیربط.

- نظارت بر تهیه کتب و نشریات علمی، و بانکهای اطلاعات رایانه­ ای.

- تدوین، پیشنهاد و نظارت بر اجرای تقویم پژوهشی سالیانه دانشگاه.