درسگفتارهای زمستانی مدرسه مطالعات بینارشته‌ای هنر با همکاری معاونت پژوهش و فناوری و گروه پژوهش هنر دانشگاه برگزار شد

واپسین درسگفتار زمستانی مدرسه هنر با عنوان "عصرانه مدرسه هنر" در اسفند ماه سال جاری به صورت مجازی ارائه شد.

20 اردیبهشت 1400 - 11:02

نخستین خبرنامه تخصصی معاونت پژوهش و فناوری منتشر شد

به همت معاونت پژوهش و فناوری نخستین خبرنامه معاونت پژوهشی تهیه و در اسفند ماه 1399 منتشر شد.

25 فروردین 1400 - 09:30

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس