برگزاری جلسه 109 شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه

صد و هشتمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری، به عنوان عالی ترین شورای مرتبط با فعالیت های پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 23 دی ماه 98 برگزار شد.

23 دی 1398 - 17:19

برگزاری جلسه 108 شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه

صد و هشتمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری، به عنوان عالی ترین شورای مرتبط با فعالیت های پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 18 آذر ماه 98 برگزار شد.

19 آذر 1398 - 16:17

اخبار

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس