کنفرانس ها و همایش ها

ردیف

کنفرانس ها و همایش های دانشگاه علم و فرهنگ

1

کنفرانس سالانه بین المللی وب پژوهی

2

کنفرانس سالانه بین المللی گردشگری و معنویت

3

سمپوزیوم سالانه گردشگری پایدار

4

کنفرانس های برگزار شده در سنوات گذشته توسط دانشگاه