کمیته ها و شوراها

ردیف

کمیته ها و شوراهای معاونت پژوهشی و فناوری

1

شورای تخصصی پژوهشی و فناوری

2

کمیته تخلفات پژوهشی

3

کمیته اخلاق در پژوهش

4

کمیته مساله محوری

5

کمیسیون نشریات

6

شورای انتشارات