همکاران معاونت

همکاران معاونت پژوهش و فناوری

دکتر علی سعداله

معاون پژوهش و فناوری

021-44238171-5

داخلی: 394

sadollah@usc.ac.ir

   

دکتر علیرضا رضوانیان

مدیرکل امور پژوهشی و کارآفرینی

021-44238171-5

داخلی:326

rezvanian@usc.ac.ir

  

دکتر محمدرضا اخوان انوری

مدیرکل منابع علمی و اطلاع رسانی

021-44238171-5

داخلی:329

mrakhavan@usc.ac.ir

  

دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف

مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و ارتباط با صنعت وجامعه

021-44238171-5

داخلی: 327

e.sarraf@usc.ac.ir

  

بهراد آقاطاهر

مدیر اداره مجامع و رویدادهای علمی

021-44252048

داخلی: 394

Aghataher@usc.ac.ir

غلامعلی حافظی

مدیر اداره علم سنجی و آثار علمی

021-44238171-5

داخلی: 361

hafezi@usc.ac.ir


  

زهره زارع

مدیر اداره راهبردی و اجرایی پژوهش

مدیر اداره نشریات علمی

021-44238171-5

داخلی: 387

پوریا پورقاسمی

مدیر اداره ارتباط با صنعت و جامعه

021-44238171-5

داخلی: 383

  

احمدرضا احمدی

مدیر اداره کتابخانه و اسناد علمی

021-44238171-5

داخلی: 406

  

مرضیه بهرام آبادی

كارشناس مسئول کتابخانه و اسناد علمی 

021-44238171-5

داخلی: 408

زهره ابراهیمی آتانی

كارشناس کتابخانه و اسناد علمی

021-44238171-5

داخلی: 410

حسین اعلمی

كارشناس کتابخانه و اسناد علمی