اهداف و ماموریت

اهداف معاونت پژوهشی

نظر به اهمیت و گسترش روزافزون امر توسعه پژوهش در سطح کشور و با توجه به اهداف پیش بینی شده برای معاونت پژوهشی و فناوری نظیر:

- برنامه ریزی، تعیین خط مشی و هدایت امور تحقیقاتی دانشگاه با توجه به اولویت های جامعه، سیاست های پژوهشی جهاد دانشگاهی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- ارزیابی وضعیت تحقیقات و رفع موانع و تسهیل در انجام تحقیقات و ضابطه مند نمودن فعالیت های پژوهشی

- ارتقاء سطح کمی و کیفی طرح های پژوهشی

- افزایش همکاری های علمی دانشگاه با صنعت و خدمات در راستای نیازهای کشور - گسترش همکاری های علمی دانشگاه در داخل و خارج از کشور