Cardinal Theme

اولویت های پژوهشی مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ردیف

عنوان طرح

سازمان درخواست کننده

مهلت ارسال پروپوزال

نوع طرح

نوع حمایت

رابط دانشگاه

پیشنهاد دهنده (مجری)

آخرین وضعیت

1

امنیت اجتماعی؛ آسیب شناسی، چالش ها و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

2

مطالعه تطبیقی نظارت نهادهای مردمی بر تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مردم، میزان تاثیر و موفقیت آنها

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

3

فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی و راهکارهای افزایش امنیت

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

4

اینترنت اشیا و نحوه مواجهه با آن

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

5

آسیب شناسی امنیتی کارکرد رسانه در افشای جرایم

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

6

ارز دیجیتال و نحوه مواجهه با آن

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

7

ناسایی پیامدهای امنیتی بحران کم آبی: آسیب شناسی، چالش ها و راهکارهای پیشگیرانه

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

8

ارزیابی اثربخشی دوره­های مدیریت مهارت و دانش رفتار بر سربازان، زندانیان و معتادان

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

9

فرا تحلیل نحوه نظارت بر مراکز خدمات حقوقی در حوزه داوری

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

10

ارزیابی اثر بخشی عملکرد مراکز مشاوره خانواده

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

11

شناسایی عوامل افزایش ورودی پرونده به محاکم از دیدگاه حقوقی و قضایی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

12

ارزیابی اثر بخشی اجرای آزمایشی دادگاه درمان مدار

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

13

چالش های کاربست محازات­های جایگزین حبس در نظام حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

14

فرا تحلیل مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده در حوزه آسیب های اجتماعی فضای مجازی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

15

ژانرهای سینمایی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی(درام دادگاهی)

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

16

تدوین الگوی نیازسنجی و احصا عناوین پژوهشی پیشگیرانه اولویت دار

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

17

تحلیل چارچوب بندی آثار رسانه ای در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

18

تدوین نظام اعتبار سنجی دستاوردهای پژوهشی پیشگیرانه

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

19

آثار رسانه­ای و شیوه اقناع مخاطب در حوزه کودک آزاری

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

20

راه اندازی اطلس جنایی و شبکه ملی دیده­بانی، شناسایی رصد جرایم دعاوی و آسیب ها

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

21

مسئولیت اجتماعی شهروند – خبرنگاران در حوزه آسیب های اجتماعی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

22

طراحی مدل جامع و فراگیر آموزشی با رویکرد پیشگیرانه

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

23

سنخ شناسی مدهای فرهنگ ستیز و آسیب زا در فضای مجازی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

24

مطالعه جامعه شناختی علل و پیامدهای شکل گیری حاشیه نشینی و ارائه راهکار راهبردی کنترل رشد حاشیه نشینی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

25

طالعه کارکردها و کژکارکردهای موسیقی در زمینه مسائل و آسیب های اجتماعی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

26

جرایم و آسیب های نوپدید و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

27

فرا تحلیل اعتبار سنجی رسانه ای در ایران

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

28

فساد اداری، علل و عوامل، چالش ها و راهکارهای پیشگیرانه

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

29

مطالعه تطبیقی نظارت نهادهای مردمی بر تخلفات دستگاه های اجرایی و مردم، میزان تاثیر و موفقیت های آنها

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

30

شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالیاتی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

31

هیافت های توانمندسازی سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی و بهره مندی از ظرفیت های آن

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

32

پیشگیری های رسانه محور از جرایم و آسیب های اجتماعی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

33

سایی ساز و کارهای ارتقا مشارکت مردمی در جهت صیانت از نهاد خانواده

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

34

آسیب شناسی علل ناکامی دستگاه های متولی مقابله با آسیب های اجتماعی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

35

تدوین مدل بومی بازاریابی اجتماعی در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

36

بررسی علل و آسیب های ناشی از خشونت فیزیکی و روانی علیه کودکان، نوجوانان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

37

تهیه پیوست علمی برای تشکیل ائتلاف ملی و مردمی در نظام پیشگیری

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

38

فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و محرک های صنعتی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

39

ارتقا سطح سبک زندگی ایرانی اسلامی با استفاده از ظرفیت های مردمی

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

40

مطالعه آسیب های امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

41

پیوست علمی چگونگی بهره گیری از ظرفیت نیروهای مردمی در توسعه مناطق مبدا و مهاجرت فرست

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی

42

ارزیابی اثر بخشی کارگاه های پیشگیری رشد مدار

مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ملی

کارفرمایی