همکاران معاونت

همکاران معاونت پژوهش و فناوری

دکتر علی سعداله

معاون پژوهش و فناوری

داخلی: 270

sadollah@usc.ac.ir

   

سید رامین واعظ پور

کارشناس پیگیری و هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری

02144214725

داخلی: 317

vaezpour@usc.ac.ir

  

دکتر علیرضا رضوانیان

مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی

داخلی:351

rezvanian@usc.ac.ir

  

دکتر محمدرضا اخوان انوری

مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی

داخلی:507

mrakhavan@usc.ac.ir

  

دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف

مسئول اداره مجامع، همکاری های علمی و ارتباط با صنعت

داخلی: 353

e.sarraf@usc.ac.ir

  

غلامعلی حافظی

مسئول اداره ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی

داخلی: 361

hafezi@usc.ac.ir


  

زهره زارع

مسئول امور قراردادها

داخلی: 387

  

احمدرضا احمدی

مسئول اداره انتشارات

داخلی: 406

  

مرضیه بهرام آبادی

كارشناس كتابخانه

داخلی: 408