Cardinal Theme

برگزاری نخستین نشست پژوهشی

مطابق با تقویم رویدادهای پژوهشی دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97، نخستین پنل تخصصی دانشکده علوم انسانی با موضوع تحلیل سبد سرمایه­گذاری مالی در ایران، با حضور آقایان دکتر الیاسی، دکتر موسوی بازرگان، دکتر صالحی و دکتر سیرانی، در روز شنبه مورخ 20/07/1398 در سالن سینما یک برگزار شد.

نقد، تحلیل و بررسی وضعیت فعلی اقتصاد و بازار مالی ایران و نوسانات احتمالی در بازار بورس و اوراق بهادار از اهم موضوعات مورد بحث توسط سخنرانان این نشست بود.