Cardinal Theme

کنفرانس های معتبر از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

کنفرانس های معتبر از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

به تمام شرکت کنندگان و برگزارکنندگان در همایش توصیه می شود با مراجعه به وب سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به آدرس http://mcl.isc.gov.ir ضمن آگاهی از نحوه ثبت همایش در پایگاه و آشنائی با آئین نامه ها و مقررات مربوطه، فهرست همایش های ثبت شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و فهرست برخی از همایش هایی که بدون اخذ مجوز اقدام به استفاده از نام و یا لوگوی ISC کرده اند، را ملاحظه کنند.