آیین نامه ها، اساسنامه ها و شیوه نامه ها

دستورالعمل تعیین و تخصیص اعتبار پژوهشی به اعضای هیئت علمی(Grant)

شيوه نامه تعيين و تخصيص تشويق به فعاليتهاي پژوهشي در دانشگاه علم و فرهنگ

شیوه نامه پذیرش پژوهشگر پسا دکترا در دانشگاه علم و فرهنگ

شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علم و فرهنگ 1401

------------------------------------------------------------------------------

شيوه نامه پذيرش دانشجوي استاد محور بدون آزمون كارشناسي ارشد

شيوه نامه پذيرش دانشجوي استاد محور بدون آزمون دكتري

دستورالعمل اجرايي طرح استاد محوري

ادامه: 

ردیف

آیین نامه ها و شیوه نامه های دانشگاه

1

آیین نامه تشکیل کمیته مساله محوری

2

آيين نامه ارزيابي فعاليت و دستاوردهای پژوهش و فناوری

3

دستورالعمل تعیین و تخصیص اعتبار پژوهشی به اعضای هیئت علمی

4

دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه (ویژه اعضای هیات علمی) مصوب 1401

5

شیوه نامۀ نشریات علمی دانشگاه (مصوب مرداد 1400)

6

شیوه نامه تشویق دستاوردهای پژوهشی و فناوری ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

7

دستورالعمل انتشار نشریات علمی