Cardinal Theme

پژوهش های برنامه ای

پژوهش های برنامه ای از جمله فعالیت هایی است که در دانشگاه علم و فرهنگ سعی شده با برنامه ریزی مدون در معاونت پژوهش و فناوری و واگذاری اجرای آن به دانشکده ها بعنوان بازوی اجرایی، هر چه بیشتر در جهت تحقق اهداف متصور شده گام برداشته شود.

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده علوم انسانی

دانشکده هنر و معماری

دانشکده علوم گردشگری

دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین زیستی