فرآیندهای سیستم جامع دانشگاهی گلستان

ردیف

فرآیندهای سیستم جامع دانشگاهی گلستان

1

فرآيند ثبت "مقالات چاپ/پذيرفته شده در مجلات علمي" در سيستم جامع دانشگاهي گلستان

2

فرآيند ثبت و بررسي "مقالات علمي ارائه شده به كنفرانس ها" در سيستم جامع دانشگاهي گلستان

3

فرآيند ثبت و بررسي "كتب تاليف شده، تصنيف شده و ترجمه شده" در سيستم جامع دانشگاهي گلستان

4

فرآيند ثبت و بررسي "بررسي، نقد، ويرايش و تصحيح انتقادي آثار" در سيستم مديريت پژوهشي گلستان

5

فرآيند ثبت و بررسي "اختراع، اكتشاف، توليد دانش فني، ابداع و ارائه آثار هنري" در سيستم مديريت پژوهشي گلستان

6

فرايند ثبت و بررسي "فعاليت هاي اساتيد" در سيستم جامع دانشگاهي گلستان

7

فرآيند ثبت و بررسي "تفاهم نامه هاي پژوهشي" در سيستم جامع دانشگاهي گلستان

8

فرآيند ثبت و بررسي "رويدادهاي پژوهشي" در سيستم جامع دانشگاهي گلستان

9

فرايند ثبت و تاييد "مقالات چاپ/پذيرفته شده در مجلات علمي " دانشجويان در سيستم جامع دانشگاهي گلستان