Cardinal Theme

اولويت¬های پژوهشي سال 1397 دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ردیف

عنوان طرح

سازمان درخواست کننده

مهلت ارسال پروپوزال

نوع طرح

نوع حمایت

رابط دانشگاه

پیشنهاد دهنده (مجری)

آخرین وضعیت

1

پيمايش خانوار در مورد شيوع مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در جمعيت عمومي كشور (15 تا 64 سال). (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

2

شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در ميان دانشجويان دانشگاه‏هاي آزاد اسلامي سراسر كشور و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده . (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

3

شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در ميان دانشجويان دانشگاه‏هاي تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده . (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

4

نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان­ها و نحوه مصرف آن­ها . (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

5

بررسي روند شيوع مصرف مواد و اختلالات مصرف در سربازان پادگان‏ها. (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

6

شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روانگردان‏ها در كارگران محيط‏هاي صنعتي و كاركنان سازمان‏ ها. (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

7

ارزيابي مديريت امر مبارزه با مواد مخدر در دستگاههاي عضو و مرتبط با ستاد . (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

8

بررسي اثربخشي منابع هزينه شده (هزينه فايده) در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها.

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

9

كيفيت منابع انساني تخصيص يافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان‏گردانها (كاهش عرضه- كاهش تقاضا).

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

10

تهيه و تدوين نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‏گردان‏ها و پيش‏سازها در هريك از استان‏هاي كشور.

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

11

بررسي میزان شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم و هنرجويان هنرستان‏هاي استان هاي كشور . (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

12

بررسي جامعه شناختي ميزان انگ و هنجارهاي اجتماعي (سنت، فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثير آن بر شروع مصرف مواد مخدر (مورد مطالعه: خرده فرهنگ اقوام ايراني)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

13

طرح 5 ساله تقویم آموزشی کارکنان دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور. (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

14

ارزشيابي اثربخشي برنامه‏هاي پيشگيري از اعتياد در مدارس متوسطه دوم (ويژه والدين، مربيان و دانش‏آموزان). (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

15

ارزشيابي اثربخشي برنامه‏هاي پيشگيري از اعتياد در دانشگاه‏هاي دولتي . (به صورت ملي)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

16

مطالعه تجارب و اقدامات موفق جهاني مشاركت‏هاي  اجتماعي در حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‏هاي مردمي

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

17

ارزشيابي و سنجش اثربخشي برنامههاي توانمندسازي سازمان‏هاي مردم نهاد حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‏هاي مردمي طي سال‏هاي 1392 تا1396 و ارائه مدل

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

18

نيازسنجي آموزشي و طراحي مدل آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و روان‏گردان‏ها.

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

19

شناسايي مولفه‏هاي اصلي در اشتغال بهبود يافتگان و طراحي مدل ايجاد اكوسيستم هاي كارآفريني دانش بنيان در سمن‏هاي فعال حوزه صيانت

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

20

مطالعه تجارب موفق جهاني در حوزه صيانت با تاكيد بر رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش سازمان‏هاي مردم نهاد.

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

21

امكان سنجي استفاده از ظرفيت هاي منطقه‏اي استان‏هاي كشور براي توسعه كسب و كار و اشتغال بهبوديافتگان

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

22

آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردان‏ها و پیش سازها در داخل کشور.

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

23

بررسی شیوه ها و مسیرهای انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها به داخل کشور و اثر بخشی راه کارها و اقدامات مقابله ای.

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

24

بررسی روش ها و شیوه های پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن در اقتصاد کشور

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

25

بررسی شیوه های مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها با استفاده از فناوری های نوین

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

26

آسیب شناسی سیاست جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی) و کیفری حاکم بر امر مبارزه با مواد مخدر در ایران طی سال‏های 1367 تا 1397.

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

27

بررسی اثر بخشی مجازات های مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (ضبط و مصادره اموال، مجازات های سالب حیات و ..).

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

28

تحلیل فقهی جرایم مواد مخدر و روانگردان ها

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

29

تنقیح قوانین حوزه مواد مخدر

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

30

بررسی نگرش مرتکبان جرایم مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها نسبت به میزان اثر بخشی مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسیدگی به این جرایم در محاکم قضایی

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

31

پيمايش هاي رفتاري- زيستي گروه هاي پر خطر معتادان (تزريقي، تن فروش‏ها، معتادان زنداني ..)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

32

طراحي نظام ثبت اطلاعات مشكلات اورژانس معتادان اورژانس بيمارستان‏هاي كشور

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

33

طراحي و بررسي اثربخشي مدل‏هاي درمان و حمايت‏هاي اجتماعي با الگوهاي بومي

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

34

طراحي مداخلات درمان و حمايت اجتماعي براي گروه‏هاي خاص معتادان شامل بي خانمان‏ها، زنان خياباني، نوجوانان، زندانيان و بررسي اثربخشي آنها

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

35

طراحي راهكارهاي ارتقاي بيمه براي پوشش خدمات اعتياد و بررسي تاثير حمايت بيمه‏اي در ماندگاري در درمان

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

36

ارزشیابی اثربخشي و کارآیی برنامه ادغام پيشگيري و درمان اعتياد در نظام مراقبت‏هاي بهداشتي اوليه و میزان به کارگیری پروتکل وزارت بهداشت در فیلد

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

37

راه اندازی نظام ثبت اطلاعات معتادان و درمان اعتیاد در کلیه مراکز 38درمان اعتیاد و زندان‏های سطح کشور

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

39

ارزشیابی برنا39مه درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمانی کشور و بررسی میزان به کارگیری پروتکل درمان با متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

40

بررسی کارکرد مداخلات درمانی در زندان و میزان به کارگیری پروتکل‏های درمانی و بررسي ميزان هزينه اثربخشي برنامه ارائه سرنگ

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

41

بررسی روش‏های نظارت مطلوب بر مراکز درمانی اعتياد

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

42

سنجش نیازها و طراحی بسته های آموزشی برای ارتقای نگرش،دانش و مهارت درمان گران اعتیاد

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

43

طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

44

طراحی نظام جامع درمان اعتیاد (استانداردها، روش‏های درمانی، توزیع، دسترسی ها و ...)

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

45

تعیین قیمت تمام شده مداخلات درمانی و کاهش آسیب درکشور

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

46

بررسی میزان اثربخشی و هزینه- اثربخشی مداخلات پیشگیری از بیش مصرف و مرگ و میر ناشی از مواد

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

47

ارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی مراکز کاهش آسيب به منظور بهبود نظام ثبت اطلاعات خدمات كاهش آسيب

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

48

ارزشیابی کارکرد گروه‏های همیاری و سایر سازمان‏های مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

49

بررسی روش‏های تامین منابع مالی، نظام بودجه‏ریزی، تخصیص اعتبار و هزینه کرد بودجه در سازمان‏های مختلف در امر درمان و کاهش زیان در پنجسال گذشته

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

50

مستندسازی وضعیت مدیریت درمان و کاهش زیان و ارزشیابی ساختارهای اداری و اجرایی موجود و بررسی مشکلات نظام مدیریت درمان اعتیاد کشور

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی

51

تجارب نوين پيشگيري اوليه از اعتياد در كشورهاي توسعه يافته

دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ملی

کارفرمایی