Cardinal Theme

آشنایی با سرقت ادبی

آشنایی با سرقت ادبی

پدیده سرقت ادبی عبارت است از «برداشت از کلمات و ایده های دیگران و به نام خود قلمداد کردن آن ها» 

به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با پدیده سرقت ادبی که در بسیاری از موارد عامدانه نیز نمی باشد و تنها ناشی از عدم آگاهی پژوهشگران رخ می دهد منابع زیر معرفی می گردد.

جهت دسترسی بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

معرفی سرقت ادبی (پایگاه سمیم نور)

سامانه سمیم نور

سامانه همانند جو

معرفی چند پایگاه بین المللی جهت بررسی سرقت ادبی

turnitin

viper