Cardinal Theme

اداره فرصت های مطالعاتی

وظایف اداره فرصت های مطالعاتی به شرح زیر می باشد:

  • بررسی و نظارت بر پیشرفت امور پژوهشی در جهت ارتقای سطح علمی اعضای هیأت علمی و دانشجویان موسسه.
  • ایجاد شرایط لازم جهت انجام امور مربوط به بورس های تحصیلی و اعزام اساتید جهت فرصت­ های مطالعاتی (در داخل و خارج از کشور).
  • تشکیل و اداره جلسات، کمیته­ ها و شوراهایی که بموجب  مصوبات مسئولیت آن بعهده دفتر می­ باشد.
  • انجام هماهنگی­ های ضروری در ارتباط با وظایف محوله و نظارت بر حسن اجرای امور توسط واحدهای مربوطه.
  • پاسخگویی مناسب به مراجعات، مکاتبات، و پیگیری امور.
  • انجام همکاری­ های لازم در خصوص نظارت، سنجش و ارتقاء اساتید از جهت فعالیت­ های پژوهشی با سایر قسمت­های معاونت و موسسه.
  • همکاری در تدوین گزارشات آماری کیفی مورد نیاز، و تهیه نمونه­ های مرتبط با وظایف اداره.
  • انجام سایر امور محوله.