تغییر نشانی سامانۀ «دانش هنرهای تجسمی»

تغییر نشانی سامانۀ «دانش هنرهای تجسمی»

به اطلاع استادان و دانشجویان دانشکدۀ هنر و معماری می‌رساند، سامانۀ دوفصلنامۀ «دانش هنرهای تجسمی»، وابسته به گروه هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ، به آدرس part.usc.ac.ir منتقل شده و سامانۀ قبلی از تاریخ 20/10/1399 غیرفعال است.