اطلاعیه تغییر آدرس سامانه نشریه حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین

به اطلاع استادان و دانشجویان گروه حقوق می‌رساند سامانۀ دوفصلنامۀ «حقوق قراردادها و فناوری‎های نوین»، وابسته به گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ، به نشانی http://clj.usc.ac.ir منتقل شده و سامانه قبلی از تاریخ 99/3/24غیرفعال است.

بدین‌وسیله از تمامی استادان، اندیشمندان و علاقه‌مندان به موضوعات حقوق قراردادها و فناوری‎های نوین به‌ویژه در حوزۀ حقوق بورس، حقوق تجارت الکترونیک، حقوق نفت و گاز و حقوق پزشکی دعوت می‎شود تا با ارسال مقالات علمی خود به این نشریه ما را در تحقق اهداف آن یاری رسانند.

صاحب امتیاز: دانشگاه علم و فرهنگ

سردبیر: دکتر جواد حسین‌زاده

مدیر داخلی: دکتر مینا حسینی

شمارۀ ثبت: 83366

تاریخ پروانۀ انتشار: 1397

رایانامه:  CLj@usc.ac.ir             

تارنما: http://clj.usc.ac.ir