برگزاری جلسه 109 شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه

صد و هشتمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری، به عنوان عالی ترین شورای مرتبط با فعالیت های پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 23 دی ماه 98 برگزار شد.

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 109 امین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 23 دی ماه در محل اتاق جلسات سالن ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه شیوه نامه هایی که توسط معاونت پژوهش و فناوری در حال تدوین است بررسی شد و همچنین پیرامون ساز و کار بهره گیری از اعتبار پژوهشی ویژه اعضای هیأت علمی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.