Cardinal Theme

برگزاری جلسه 107 شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه

صد و هفتیمن جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری، به عنوان عالی ترین شورای مرتبط با فعالیت های پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 4 آذر ماه 98 برگزار شد.

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 107 امین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 4 آذر ماه در محل اتاق جلسات سالن ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه شیوه نامه هایی که توسط معاونت پژوهش و فناوری در حال تدوین است بررسی شد و همچنین در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از اعضای دوره قبلی، احکام اعضای جدید شورا به ایشان اعطا شد.