سومین کارگاه از مجموعه کارگاههای مهارت افزایی

ویژه اعضای محترم هیات علمی(با اعطای گواهی معتبر برای کسب امتیاز ماده ۱ آیین نامه ارتقاء)