فهرست اولویت های پژوهشی

عناوین اولویت هاي تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 1397

دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري وزارت نیرو ، هر ساله مجموعه "عناوین اولویتهاي تحقیقاتی وزارت نیرو" را منتشر مینماید. تنظیم نهایی عناوین اولویتهاي تحقیقاتی شرکتها، براساس محور و زیر محور دسته بندي شده اند. بدین ترتیب ضمن تسهیل کار پژوهشگران در انتخاب پروژه ها و جلوگیري از تکرار عناوین مشابه، جایگاه آنها در تامین زنجیره ارتقاء شاخصهاي کیفی عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود.

ردیف

عنوان طرح

سازمان درخواست کننده

مهلت ارسال پروپوزال

نوع طرح

نوع حمایت

رابط دانشگاه

پیشنهاد دهنده (مجری)

آخرین وضعیت

1

پیاده سازي و اسقرار حسابداري اقتصادي زیست محیطی آب در حوضه زاینده رود

شرکت آب منطقه اي اصفهان

سازمانی

کارفرمایی

2

مدیریت تخصیص منابع آب در حوزه هاي آبریز در شرایط خشکسالی

شرکت آب منطقه اي ایلام

سازمانی

کارفرمایی

3

بررسی تاثیر سیاستهاي مختلف مدیریتی بر آبخوان دشت آبدان

شرکت آب منطقه اي بوشهر

سازمانی

کارفرمایی

4

بررسی وضعیت کف شکنی چاه ها بر میزان خسارت وارده بر آبخوان ­ ها

شرکت آب منطقه اي بوشهر

سازمانی

کارفرمایی

5

توسعه فناوري سنجش از دور و ادي کوواریانس در اندازه گیري تبخیر-تعرق پوشش گیاهی توسط+ لایسیمتر وزنی در پهنه استان بوشهر

شرکت آب منطقه اي بوشهر

سازمانی

کارفرمایی

6

ارزیابی عملکرد تخصیص آب سطحی و زیرزمینی در استان چهارمحال و بختیاري و آسیب شناسی و ارائه راهکارهاي اصلاحی در برنامه ریزي منابع آب

شرکت آب منطقه اي چهار محال و بختیاري

سازمانی

کارفرمایی

7

روش هاي تأمین آب به جاي سد سازي در مناطق کوهستانی و دشت

(پروژه دانشجویی)

شرکت آب منطقه اي اردبیل

دانشجویی

کارفرمایی

8

ارزیابی اثرات ناشی از حذف حق النظاره چاههاي آب با مصرف

کشاورزي بر مدیریت منابع آب )مطالعه موردي: استان سمنان(

شرکت آب منطقه اي سمنان

سازمانی

کارفرمایی

9

شناسایی راهکارهاي کاهش تبخیر و تأثیر آن بر منابع آبی استان

شرکت آب منطقه اي سمنان

دانشجویی

کارفرمایی

10

ارزیابی و تحلیل هفت دهه فعالیت هاي مهندسی در رودخانه سیستان و ارائه راهکارهاي جدید براي مدیریت یکپارچه رودخانه سیستان با اهداف مشخص و مدلسازي جامع وضعیت آینده

شرکت آب منطقه اي سیستان و بلوچستان

سازمانی

کارفرمایی

11

شبیه سازي و بهینه سازي بهره برداري از منابع آب هاي زیرزمینی به منظور مدیریت جامع و پایدار دشت قزوین

شرکت آب منطقه اي قزوین

سازمانی

کارفرمایی

12

بررسی اثرات احداث استخرهاي آبیاري نوین در مزارع بر راندمان مصرف آب کشاورزي

شرکت آب منطقه­ای قم

سازمانی

کارفرمایی

13

بررسی روشهاي مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه هاي آبریز مشترك و ارایه سناریوهاي مدیریتی

شرکت آب منطقه­ای کرمانشاه

سازمانی

کارفرمایی

14

بررسی امکان تجمیع ایستگاه هاي پمپاژ به منظور کاهش مصرف انرژي و کاهش هزینه هاي تعمیر و نگهداري

شرکت آب منطقه­ای گیلان

سازمانی

کارفرمایی

15

ارتقاء مشارکت ذي نفعان در فرآیند برنام هریزي، اجرا، بهر هبرداري و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی با تأکید بر ایجاد و توسعۀ نهادها و تشکل هاي مردمی

شرکت آب منطقه­ای گیلان

سازمانی

کارفرمایی

16

بررسی و آسیب پذیري مدیریت مصرف آب کشاورزي و ارایه راهکارهاي مدیریت مصرف بهینه با تعیین بارش موثر جهت مدیریت منابع آبی استان گیلان در زمان آبیاري

شرکت آب منطقه­ای گیلان

سازمانی

کارفرمایی

17

بهینه سازي برداشت تلفیقی از کانال و آب بندان در شبکه آبیاري )مطالعه موردي شبکه آبیاري و زهکشی سپیدرود(

شرکت آب منطقه­ای گیلان

سازمانی

کارفرمایی

18

بهینه سازي توأمان مصرف آب کشاورزي در شبکه گیلان و تولید

انرژي برق آبی

شرکت آب منطقه­ای گیلان

سازمانی

کارفرمایی

19

سناریو نویسی براي نحوه توزیع آب، با توجه به نیازها و منابع آبی شبکه آبیاري سفیدرود با استفاده از مدل عددي

شرکت آب منطقه­ای گیلان

سازمانی

کارفرمایی

20

تحلیل و ارزیابی اثرات طرحهاي انتقال آب از سرشاخه هاي استان به استان هاي مجاور بر ساختار اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطی در دراز مدت

شرکت آب منطقه­ای مازندران

سازمانی و دانشجویی

کارفرمایی

21

بررسی راهکارهاي بهینه استفاده از ظرفیت خط اول انتقال آب میناب به بندرعباس

شرکت آب منطقه­ای هرمزگان

سازمانی

کارفرمایی

22

بررسی عملکرد و مدیریت آب شیرین کن هاي در حال بهره برداري و تهیه برنامه توسعه بهره برداري از آب شیرین کن ها در خلیج فارس و دریاي عمان

شرکت آب منطقه­ای هرمزگان

سازمانی

کارفرمایی

23

بررسی چگونگی استفاده از برکه هاي )آب انبار( موجود در استان به منظور تأمین آب شرب

شرکت آب منطقه­ای هرمزگان

سازمانی

کارفرمایی

24

بررسی و تحلیل علل کاهش جریانات سطحی در حوزه آبریز سد استقلال میناب

شرکت آب منطقه­ای هرمزگان

سازمانی

کارفرمایی

25

محاسبه رد پاي آب و بیلان آب مجازي خدمات ,محصولات مختلف

کشاورزي و صنعتی استان یزد

شرکت آب منطقه­ای یزد

سازمانی

کارفرمایی

26

ارزیابی و ارتقاي نظام نامه تخصیص آب

شرکت مدیریت منابع آب ایران

سازمانی

کارفرمایی

27

تحلیل اثربخشی تشکیل شوراهاي هماهنگی حوضه زاینده رود و

پیشنهاد الگوي کارآمد

شرکت آب منطقه اي اصفهان

سازمانی

کارفرمایی

28

ارزیابی سیستم حکمرانی آب در فرایند حفاظت از منابع آب زیرزمینی ایران

شرکت آب منطقه اي اصفهان

سازمانی

کارفرمایی

29

ارزیابی ساختار و فرهنگ سازمانی شرکت آب منطقه اي خراسان

جنوبی و تناسب آن با اهداف و ماموریت هاي شرکت

شرکت آب منطقه اي خراسان جنوبی

سازمانی

کارفرمایی

30

تدوین دستور العمل و پیاده سازي نظام نامه ایجاد تشکل ها ي بهره

داري از تاسیسات آبی استان در شرایط نرمال و کم آبی

شرکت آب منطقه اي زنجان

سازمانی

کارفرمایی

31

ارائه مدلی براي برنامه ریزي استراتژیک در شرکت آب منطقه اي

فارس

شرکت آب منطقه اي فارس

سازمانی

کارفرمایی

32

تحلیل وضعیت مدیریت مالی شرکت آب منطقه اي کرمان و ارائه

راهکارهاي عملیاتی جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهاي شرکت به منظور تحقق خودگردانی مالی شرکت

شرکت آب منطقه اي کرمان

سازمانی

کارفرمایی

33

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با رویکرد ایجاد انگیزش کاري و افزایش بهره وري

شرکت آب منطقه اي کرمان

سازمانی

کارفرمایی

34

بررسی روش هاي واگذاري شبکه هاي آبیاري به مردم یا بخش

خصوصی و نحوه استقرار صحیح تشکل هاي آب بران

شرکت آب منطقه اي لرستان

سازمانی

کارفرمایی

35

ارزیابی ظرفیت ها و پتانسیل توسعه هیدروتوریسم در استان

شرکت آب منطقه اي مازندران

سازمانی

کارفرمایی

36

اثر بخشی و رضایتمندي کارکنان شرکت سهامی آب منطقه اي

هرمزگان از دوره هاي آموزشی برگزارشده در برنامه چهارم و پنجم توسعه

شرکت آب منطقه اي هرمزگان

سازمانی

کارفرمایی

37

رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان

شرکت آب منطقه اي هرمزگان

سازمانی

کارفرمایی

38

آسیب شناسی و توانمندسازي نیروي انسانی با رویکرد افزایش بهره

وري

شرکت آب منطقه اي همدان

سازمانی

کارفرمایی

39

بررسی چالشهاي آبی آینده در حوضه هاي آبریز مشترك استان البرز و ارائه راهکار

شرکت آب منطقه اي البرز

سازمانی

کارفرمایی

40

تدوین برنامه رهبردي و عملیاتی مدیریت و بهره برداري از منابع آب هاي غیر متعارف استان

شرکت آب منطقه اي بوشهر

سازمانی

کارفرمایی

41

امکان سنجی و تدوین دستورالعمل نظارت و تخصیص منابع آب شور و لب شور استان با تکیه بر تجارب جهنی و داخلی

شرکت آب منطقه اي بوشهر

سازمانی

کارفرمایی

42

ارزیابی و ارائه روش شناسی تهیه طرح هاي آمایش سرزمین با محوریت بخش آب

شرکت آب منطقه اي تهران

سازمانی

کارفرمایی

43

بررسی و تعیین نسبت آب قابل برنامه ریزي کشاورزي با الگوي کشت استان

شرکت آب منطقه اي قم

سازمانی

کارفرمایی

44

بهر ه گیرى از سیستم هاى هوشمند در مدیریت و بهر ه بردارى از شبکه توزیع

شرکت آب منطقه اي گیلان

سازمانی

کارفرمایی

45

ارزیابی و ارائه روش شناسی تهیه طرح هاي آمایش سرزمین با محوریت بخش آب

شرکت مدیریت منابع آب ایران

سازمانی

کارفرمایی

46

ارزیابی نتایج حاصل از اجراي طرح تعادل بخشی آب هاي زیرزمینی در محدوده هاي مطالعاتی استان

شرکت آب منطقه اي اصفهان

سازمانی

کارفرمایی

47

آسیب شناسی و ارزیابی اثرات استانی شدن شرکت هاي آب منطقه اي بر مدیریت حوضه هاي آبریز مشترك استان (مطالعه موردي : حوضه آبریز اترك)

شرکت آب منطقه اي خراسان شمالی

سازمانی

کارفرمایی

48

تدوین برنامه مدیریت و بهره برداري بهینه و کارآمد از حقابه ایران از رودخانه مرزي هیرمند

شرکت آب منطقه اي سیستان وبلوچستان

سازمانی

کارفرمایی

49

استفاده از روشهاي نوین برآورد مقدار بارش در مناطق فاقد آمار استان فارس

شرکت آب منطقه اي فارس

سازمانی

کارفرمایی

50

توسعه روابط تجربی تخمین آورد ماهانه و سالانه حوضه هاي آبریز

شرکت آب منطقه اي فارس

سازمانی

کارفرمایی

51

تدوین معیارهاي طراحی شبکه بهینه پایش ایستگاه هاي هیدروکلیماتولوژي

شرکت آب منطقه اي فارس

سازمانی

کارفرمایی

52

ارزیابی و پهنه بندي کیفی آسیب پذیري منابع آب سطحی

شرکت آب منطقه اي اردبیل

سازمانی

کارفرمایی

53

بررسی و ارایه راهکارهاي نوین جهت کاهش تبخیر از سطح دریاچه سد یامچی (پروژه دانشجویی)

شرکت آب منطقه اي اردبیل

دانشجویی

کارفرمایی

54

ارایه راهکار براي تعیین عمق و چگالی برف در سطح استان و برآورد میزان رواناب حاصل از آن به تفکیک در حوضه هاي مختلف

شرکت آب منطقه اي اردبیل

سازمانی

کارفرمایی

55

تدوین روش شناسی و ارزیابی اندرکنش بین منابع آب سطحی و

زیرزمینی

شرکت آب منطقه اي اصفهان

سازمانی

کارفرمایی

56

کمی سازي اثرات تغییر اقلیم و فعالیتهاي انسانی بر کاهش رواناب

(مورد مطالعاتی زاینده رود)

شرکت آب منطقه اي اصفهان

سازمانی

کارفرمایی

57

ارائه شیوه هاي مناسب آبگیري و ساماندهی سردهانه انهار سنتی

منشعب از رودخانه هاي استان اصفهان با تکیه بر مسائل فنی، اجتماعی و اقتصادي (مرحله اول: رودخانه زاینده رود در استان اصفهان(

شرکت آب منطقه اي اصفهان

سازمانی

کارفرمایی

58

بررسی روش هاي نوین و ممکن آب بندي و پایدارسازي سدهاي خاکی دراستان اصفهان (مطالعه موردي سد باغکل خوانسار)

شرکت آب منطقه اي اصفهان

سازمانی

کارفرمایی

59

بررسی علل کاهش چمشگیر آورد رودخانه چناره در ده سال اخیر (با تکیه بر مدلسازي)

شرکت آب منطقه اي ایلام

سازمانی

کارفرمایی

60

آسیب شناسی مقاطع کنترل و تثبیت بستر در ایستگاههاي هیدرومتري و ارائه راهکارهاي علاج بخشی مشکلات آنها

شرکت آب منطقه اي آذربایجان شرقی

سازمانی

کارفرمایی

61

بررسی و تحقیق در خصوص عوامل کاهش جریان هاي سطحی در سال هاي اخیر و سهم هر یک از عوامل در این کاهش

شرکت آب منطقه اي آذربایجان شرقی

سازمانی

کارفرمایی

62

تدوین نقشه توزیع بارش با بکارگیري روش هاي نوین

شرکت آب منطقه اي بوشهر

سازمانی

کارفرمایی

63

علل تخریب سازه هاي آبی در استان بوشهر و راه کارهاي مقابله با آن

شرکت آب منطقه اي بوشهر

سازمانی

کارفرمایی

64

بومی سازي روش هاي هیدرو ژئو لوژیکی در برآورد پارامترهاي آب و هواشناسی در حوضه هاي آبریز واقع در استان بوشهر

شرکت آب منطقه اي بوشهر

سازمانی

کارفرمایی

65

ارزیابی و بررسی متد هاي فعلی در پایش شبکه سنجش منابع آب

سطحی و زیرزمینی و ارائه روش هاي نوین

شرکت آب منطقه اي بوشهر

سازمانی

کارفرمایی

66

شرکت آب منطقه اي

سازمانی

کارفرمایی

67

ارزیابی روشهاي نوین پیش بینی و هشدار سیل و امکان سنجی در

خصوص کلانشهر تهران.

شرکت آب منطقه اي تهران

سازمانی

کارفرمایی

68

بررسی پاسخ هیدرولوژیکی مناطق همگن شهري به بارش و تعیین

کارایی شبکه زهکشی به کمک شبیه سازي رواناب شهري- مطالعه موردي: بخشی از شهر مشهد

شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي

سازمانی

کارفرمایی

69

استفاده از فناوري سنجش از دور در برآورد تبخیر  تعرق واقعی و تدقیق مولفه هاي بیلان آب در مقیاس حوضه آبریز

شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي

سازمانی

کارفرمایی

70

بررسی امکان پهنه بندي و خطرپذیري سیل با استفاده از سنجش

از راه دور

شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي

سازمانی

کارفرمایی

71

بررسی میزان دقیق تبخیر از سطح مخازن ( سد دوستی)با استفاده از

مدل هاي ریاضی

شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي

سازمانی

کارفرمایی

72

بررسی روش هاي مختلف تعیین دبی سیلاب ها در مناطق خشک و نیمه خشک و انتخاب بهترین روش در سطح استان خراسان رضوي

شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي

سازمانی

کارفرمایی

73

ارزیابی اثرات تغییر کاربري اراضی روي وضعیت کمی و کیفی رواناب ورودي به مخزن سدهاي درودزن و ملاصدرا در دورههاي

ترسالی و خشکسالی

شرکت آب منطقه اي فارس

سازمانی

کارفرمایی

74

بهره گیري از روش هاي حفاظت بیولوژیک و غیر سازه اي در ساماندهی رودخانه ها و تاسیسات آبی داخل رودخانه ها ي استان قزوین

شرکت آب منطقه اي قزوین

سازمانی

کارفرمایی

75

بررسی و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت منابع آبی استان

شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

سازمانی

کارفرمایی

76

بررسی علل کاهش آبدهی رودخانه هاي استان گلستان و افت آبخوان ها و تحلیل اثر متقابل بارش، آب هاي سطحی و زیرزمینی بر یکدیگر

شرکت آب منطقه اي گلستان

سازمانی

کارفرمایی

77

روش هاي نوین و اجرایی کنترل تلفات ذخایر آبی، کنترل رسوبات و افزایش بهره وري سدهاي گلستان

شرکت آب منطقه اي گلستان

سازمانی

کارفرمایی

78

بررسی دقیق میزان بارش و رواناب در ارتفاعات حوضه هاي آبریز غرب گیلان، (حوضه هاي لمیر تا آستاراچاي) (با تاکید بر روش سنجش از راه دور)

شرکت آب منطقه اي گیلان

سازمانی

کارفرمایی

79

ارزیابی تغییرات الگوي میزان تبخیر از دریاچه سد اکباتان و مقایسه آن با داده هاي تشتک تبخیر با توجه به تغییرات کلی دهه گذشته

شرکت آب منطقه اي همدان

سازمانی

کارفرمایی

80

تعیین ارتفاع و چگالی برف و میزان آب معادل آن با استفاده از روشهاي نوین

شرکت آب منطقه اي همدان

سازمانی

کارفرمایی

81

ارزیابی وضعیت بهره برداري از منابع آب نامتعارف در مدیریت تقاضاي بخش کشاورزي و ارائه راهکارها و راهبردهاي بهبود وضعیت موجود

شرکت آب منطقه اي خراسان جنوبی

سازمانی

کارفرمایی

82

امکان سنجی بهره برداري از آبهاي غیر متعارف و منابع آب شور در محدوده هاي مطالعاتی شهرستان طبس و محاسبه قیمت تمام شده آب و مقایسه آن با قیمت تمام شده سایر

شرکت آب منطقه اي خراسان جنوبی

سازمانی

کارفرمایی

83

بررسی و شناسایی امکان استفاده اقتصادي از شورابه هاي استان از نظر کمی و کیفی

شرکت آب منطقه اي سمنان

سازمانی

کارفرمایی

84

ارزیابی روشهاي شیرین سازي آبهاي شور و لبشور و ارائه گزینه کارآمد براي استان سمنان

شرکت آب منطقه اي سمنان

سازمانی

کارفرمایی

85

بررسی زیست محیطی و اقتصادي چشمه هاي گرمابی و سرد معدنی منطقه بزمان

شرکت آب منطقه اي سیستان و بلوچستان

سازمانی

کارفرمایی

86

بررسی اجراي روش هاي مختلف آبیاري شورورزي و استفاده بهینه از آب هاي نامتعارف براي تثبیت کانون هاي بحرانی ریزگرد گلستان

شرکت آب منطقه اي گلستان

سازمانی

کارفرمایی

87

تدوین برنامه راهبردي و عملیاتی توسعه منابع آب استان با تاکید بر

منابع غیرمتعارف (شور و لب شور) جهت تامین نیازهاي استان (مطالعه موردي رودخانه شور اول و دشت فتوئیه تدروئیه )

شرکت آب منطقه اي هرمزگان

سازمانی

کارفرمایی

88

بررسی راهکارهاي استفاده مجدد از پساب شهرهاي میناب و هرمزدر استان هرمزگان

شرکت آب منطقه اي هرمزگان

سازمانی

کارفرمایی

89

شبیه سازي تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل

SWATMOD prep براي حوضه

شرکت آب منطقه اي فارس

سازمانی

کارفرمایی

90

شناسایی منابع عدم قطعیت و خطا در محاسبۀ پارامترهاي بیلان و ارائه راهکار

شرکت آب منطقه اي البرز

سازمانی

کارفرمایی

91

ارزیابی میدانی طرح تحویل حجمیآب کشاورزي در مدیریت و کاهش مصرف آب با هدف شناسایی مشکلات و توسعه آن

شرکت آب منطقه اي ایلام

سازمانی

کارفرمایی

92

بررسی اثر احداث سدهاي مخزنی استان بر وضعیت آبخوان دشت هاي زیردست با استفاده از مدل هاي ریاضی(مطالعه موردي : گاوي، دویرج و میمه)

شرکت آب منطقه اي ایلام

سازمانی

کارفرمایی

93

مدل سازي منابع آب با استفاده از مدل پویایی سیستم ها ( مطالعه

موردي : دشت فارسان - جونقان در استان چهارمحال و بختیاري (

شرکت آب منطقه اي چهار محال و بختیاري

سازمانی

کارفرمایی

94

ارزیابی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف آب در مقیاس حوضه آبریز با کاربرد چارچوب حسابداري آب (مطالعه موردي: حوضه آبریز نیشابور)

شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي

دانشجویی

کارفرمایی

95

بررسی و الویت بندي راهکارهاي کاربردي براي حفاظت کمی و کیفی منابع آب در حوضه هاي استان خراسان رضوي- حوضه پایلوت

شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي

سازمانی

کارفرمایی

96

بررسی کیفیت آب سد شیرین دره و تاثیر آن بر آب شرب به عنوان بخشی از شبکه پایش منابع آبی استان

شرکت آب منطقه اي خراسان شمالی

سازمانی

کارفرمایی

97

بررسی و تحلیل حساسیت ریسک منابع آلاینده و دفن زباله بر آلودگی منابع کارستی و کیفی رودخانه اي استان

شرکت آب منطقه اي خراسان شمالی

سازمانی

کارفرمایی

98

بررسی و ارزیابی تاثیر انتقال آب چاه نیمه ها بر تراز سطح ایستابی و بیلان آبخوان زاهدان و ارائه راهکار مدیریت پایدار آن

شرکت آب منطقه اي سیستان و بلوچستان

سازمانی

کارفرمایی

99

بررسی تاثیرات متقابل دریاچه مهارلو و آبخوانهاي اطراف با استفاده از ابزارهاي هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی

شرکت آب منطقه اي فارس

سازمانی

کارفرمایی

100

ارزیابی و تحلیل آثار سیاست گذاريها، راهبردها و برنامه هاي بخش کشاورزي بر مدیریت بخش آب

شرکت آب منطقه اي فارس

سازمانی

کارفرمایی

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119